Bestyrelsesmøder

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, Stadion Allé, afd. 11, Ikast Andelsboligforening.
Mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.00
 
 
Tilstede: Melahat, Jan Annamai, Vibeke, Nikolaj.
 
1 Godkendelse af referat.
Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Nyt fra FFPT.
I december måned var der en julehyggedag. Det var en positiv oplevelse med flere forældre end sidste år.
Så har der været 3 mdr. ansættelsessamtale med ungarbejderne. Det gik rigtig godt.
UU-vejledning starter d, 10. januar. Der er opstartsmøde til minihaver snarest.
4. Status på Tysklandsturen.
2 busser bør overvejes til december. Det var en succesfuld oplevelse.
5. Nyt fra afdelingens beboere.
Forslag fra Tina, at affaldsskurene kan anvendes til genbrugsvarer, og at alle beboere kan tage hvad de nu kan bruge. Overskydende kan lægges i containere, som vi har forår og efterår.
Medtages under pkt. 7
6. Nyt fra administrationen.
Mail fra driftsleder Erik Nielsen.
Kommentarer til Pkt. 7 på dagsorden, vedr., dørspioner, vaskereservation og kældre hhv. pkt.7
7. Planlægning for januar.
Beslutning taget om gennemførelse af bustur til Basar Vest + en anden aktivitet. Denne aktivitet besluttes senere. Turen må ikke falde sammen med Ramadan. Melahat finder dato.
Beslutning taget om beboerweekend i slutning af august, sammen med afdelingsmøde afholdes. Telt lejes. Planlægning og udvalg nedsættes til februar mødet.
Beslutning taget om møde med administrationen om følgende punkter:
Legepladser, adgangskontrol til kældre, affaldsskure og fremtidig anvendelse, udendørskøkken, fælleshus, bænke, maling af altaner, genbrugsbutik v/blok 6, ledninger ved paraboler, vaskereservation.
Punkterne indeholder debat fra tidligere afdelingsmøder og debat fra bestyrelsen.
Prioritering koordineres med administrationen.
8. Meddelelser om møder for og til bestyrelsen
17. januar, Politikerseminar
Dato ukendt: møde med administrationen
9. Evt.
Ingen
 
Møde slut kl. 20.45
Ref JK