Referat fra afholdt generalforsamling

Boligforeningens formand Hanne Wad indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.
34 stemmeberettigede lejemål deltog i mødet med 40 personer.
1 person var repræsenteret ved gæstekort
4 personer fra personalet samt 1 dirigent deltog i mødet.
 
I alt 46 personer deltog.
 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
  3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
 
Ad pkt. 1 Valg af dirigent.
Martin Plum Juul blev her bragt i forslag, og blev valgt som generalforsamlingens dirigent.
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og rettidige annoncering.
 
Ad pkt. 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
På bestyrelsens vegne, og jf. efterfølgende afskrift af manuskript, aflagde formand Hanne Wad beretning som følger:
 
Også det seneste forløbne år har været et stabilt år for boligforeningen.
 
Økonomi:
Jeg vil starte med økonomien.
 
I bestyrelsens årsberetning, skal der afgives en nærmere redegørelse for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret.
 
Organisationens drift må anses for at være særdeles tilfredsstillende, da der i regnskabsåret 2019 var overskud i alle afdelinger.
 
Der var dog et underskud i hovedforeningen, da bestyrelsen besluttede, at det budgetterede honorar for nybyggeri i 2019 ikke skulle opkræves, da der var brug for at lave en større sparerunde ved vores nybyggeri af Olympiahusene. Denne besparelse blev lavet, for at opnå en fast indtægt i fremtiden i stedet for.
 
Der er, efter bestyrelsens overbevisning, ikke økonomiske problemer i nogen af vores afdelinger.
 
Alle afdelinger har et positivet resultat på konto 407 opsamlet resultat.
 
I årets løb har afdelingernes midler været i fælles forvaltning. Midlerne er fordelt på to forvaltere.
Dette er uændret i forhold til de tidligere år. Årets afkast til afdelingerne har været på ca. 1 pct., hvilket må siges at være en yderst tilfredsstillende rente, set ud fra de generelle lave renter, der er i samfundet.
 
Der er i året lavet en tilsvarende forrentning af arbejdskapitalen, men der er ikke lavet en forrentning af midlerne i dispositionsfonden.
 
Udlån til afdelinger forrentes med diskontoen + 1 pct.
 
Som egenkontrol laver vi hvert år en afdelingsanalyse, ud fra et værktøj som BL har udviklet sammen med et boligselskab. Værktøjet blev taget i brug i forbindelse med årsregnskabet for 2017. Værktøjet giver et billede af afdelingernes økonomi, udlejningssituation samt tekniske niveau.
Værktøjet kan hjælpe bestyrelsen med at rette fokus mod evt. problemområder, så der kan blive sat ind på en løsning af disse.
 
Boligorganisationens fremtidige 4-årige mål for afdelingerne er fortsat, at udgifterne samlet set (budgetmæssig årlig huslejestigning) helst ikke skal stige med mere end inflationen.
 
Har revisor haft særlige bemærkninger til regnskabet, skal bestyrelsen kommentere disse i årsberetningen. Bestyrelsen finder ikke, at revisors bemærkninger i revisionsprotokollen giver anledning til yderligere bemærkninger.
 
De øvrige aspekter i årsregnskaberne vil forretningsfører Kent Kristiansen komme ind på i regnskabsgennemgangen.
 
Siden sidst:
Det sidste års tid har der i gang været gang i flere renoveringer rundt i vores afdelinger.
 
I afdeling 1 Nygaards Alle fortsætter køkkenudskiftning efter den kollektive råderet. Siden sidst er der lavet en køkkenudskiftning i endnu et lejemål, så vi nu har renoveret køkkener i 3 ud af afdelingens 8 lejemål. De resterende lejemål får renoveret køkkenet senest når lejemålene får nye lejere.
 
I afdeling 3 Skolegade/Jens Holdgårdsvej er renoveringen af afdelingens 36 badeværelser blevet afsluttet. Og det med et meget fint resultat. I forbindelse med renoveringen blev der installeret vandmålere i lejemålene, så der nu er individuel vandafregning i lejemålene.
 
I afdeling 8 Vinkelgade er etablering af altaner ved afdelingens 30 lejemål afsluttet. Dette er noget, som beboerne i afdelingen er meget glade for; det har virkelig givet værdi for beboerne. At resultatet så samtidig passer rigtig fin til bygningen, gør det jo til en win-win situation.
 
I afdeling 14, Markvænget/Løvstien i Bording har vi langt om længe fået afsluttet udskiftning af taget samt en efterisolering af loftet. Dette projekt kom til at tage noget længere tid end projekteret, da entreprenøren, som havde hovedentreprisen, gik konkurs undervejs. Det betød et stop i arbejdet samt en masse juridisk tovtrækkeri inden vi kunne komme videre. Men primo marts 2020 blev arbejdet afleveret, mod en forventet aflevering primo juli 2019.
 
Som vi nævnte på generalforsamlingen sidste år, havde vi i forbindelse med vores helhedsplan for udearealerne i vores afdeling 11, Stadion Alle hos Ikast-Brande Kommune søgt om lov til at lukke Stadion Alle på midten, for at etablere en rambla.
 
Selvom Teknik- og miljøudvalget fandt vores projekt interessant, og syntes vi skulle fortsætte med projektet, så endte det dog med, at de ikke kunne imødekomme vores ønske.
Begrundelsen var, at der dagligt kører ca. 1.200 biler pr. døgn på Stadion Alle, og den trafikmængde gjorde udvalget bekymret for den fremtidige trafikafvikling, og udvalget vurderede derfor, at en permanent lukning af Stadion Alle ville være uhensigtsmæssigt.
 
Vi skulle søge andre løsninger, der kan tilgodese muligheden for et udvidet og forstærket fællesskab indenfor de nuværende rammer. I denne sammenhæng kan overvejelser om indretning af Stadion Alle som en sivegade være en mulighed.
 
Projektet er pt. på standby.
 
Vores nybyggeri af Olympiahusene havde første spadestik den 2. september 2019.
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Inden starten var vi dog nødsaget til af finde nogle besparelser, for at holde os indenfor rammebeløbet. Det lykkedes uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det forventes, at der er indflytning i lejemålene november/december 2020.
 
Vores ønske om at bygge på grunden med byens bowlinghal er også kommet et stort skridt videre. Den 3. februar 2020 godkendte byrådet vores ansøgning om principgodkendelse af vores projekt. Det er dog en betingelse, at den private bygherre, som skal bygge på Bondestue-grunden, får sit projekt opstartet senest samtidig med os. Den private bygherre er gået i gang, og har revet Bondestuen ned. Vi skal nu have afklaret en opdeling af arealerne, så vi kan opfylde kravene til friarealerne i lokalplanen.
Vores projekt vil resultere i 24 stk. 4-værelses familieboliger, med et bruttoareal på 110 kvm. Opstarten er ikke helt på plads endnu. 
 
Beboerdemokrati:
I det forløbne år er der ikke blevet etableret flere afdelingsbestyrelser. Tværtimod så blev en afdelingsbestyrelse nedlagt på et af efterårets afdelingsmøder.
Så vi har nu 5 afdelingsbestyrelser, som dækker 8 af vores 20 afdelinger, eller 570 af vores 801 lejemål.
 
Hvad kommer der til at ske:
På afdelingsmøderne i 2019 var der rigtig mange forslag, der skulle tages stilling til.
Det resulterede i flere projekter efter den kollektive råderet. Nogle er så småt kommet i gang, medens andre halter lidt pga. Corona situationen.
 
Hvis vi lige skal give en status på de vedtagne projekter, så er den som følger:
 
Afdeling 3, Skolegade/Jens Holdgårdsvej, afdeling 5 og 6, Nygade, Fredensgade og Tværgade og afdeling 20, Sverigesgade vedtog alle en udskiftning af køkkener efter den kollektive råderet.
Både bestyrelsen og Ikast-Brande Kommune har godkendt projektet.
Der er iværksat udskiftning i et par flyttelejligheder, men det har endnu ikke været muligt for andre beboere at tilmelde sig en udskiftning. Det bliver muligt på den anden side af Coronakrisen.
 
Afdeling 16, Svaneparken vedtog en udskiftning af badeværelser og bryggers efter den kollektive råderet. Bestyrelsen har godkendt, men der mangler en kommunal godkendelse. På disse projekter skal vi have udarbejdet et mere præcist oplæg, da vi sandsynligvis skal have en ekstern finansiering indover. Så vi skal have afklaret, om långiver vil have kommunegaranti for en del af lånet.  
 
Vi er stadig meget interesseret i projekter, hvor vi kan bidrage med rækkehuse med en lille have, egen carport og redskabsskur.
Det er et område, hvor der også er stor efterspørgsel på hos almene boligforeninger.
 
Fælles Fremtid på Tværs:
Vores fællesprojekt med Ikast-Brande Kommune og Bomidtvest, Fælles fremtid på tværs, er nu nået igennem det første år af den nye fireårige periode.
 
I den nye periode er der mere fokus på individuel rådgivning.
 
Fælles fremtid på tværs har bl.a. startet et nyt fritidsjobprojekt, som hedder: Mod på matematik. Her har udvalgte elever fået mulighed for at lave matematikopgaver hjemmefra over nettet mod en lille betaling for hvert gennemført niveau.
 
Hvis du er interesseret i at følge med i Fælles fremtid på tværs, kan det anbefales at følge med på hjemmesiden fremtidikast.dk eller på Facebooksiden Faellesfremtidpaatvaers.
 
Jeg vil igen i år gerne takke både Bomidtvest og Ikast-Brande Kommune for et fantastisk godt samarbejde, omkring denne helhedsplan.
Bestyrelsen:
I bestyrelsen har vi i perioden fra generalforsamlingen i 2019 til og med maj 2020 afholdt 8 bestyrelsesmøder. Det er blevet til lidt færre end i et normalt år pga. Corona situationen.
 
Det har været nogle gode og konstruktive møder.
 
Vi har brugt noget tid på vores strategi samt de tilbagemeldinger, vi fik på sidste års generalforsamling.
 
Det vil snart blive synligt, hvad der kommer af konkrete tiltag.
 
Personale:
Siden generalforsamlingen i 2019 har der ikke været nogle udskiftninger på personalesiden.
 
Det er den samme dygtige stab, både i marken og i administrationen, som klarer opgaverne i dag.
 
Jeg vil gerne takke personalet for deres professionelle indsats, ikke mindst som de har klaret opgaverne under Corona restriktionerne.
 
Her til sidst vil jeg ligeledes takke hovedbestyrelsen for et godt, positivt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i fremtiden, hvor jeg tror, at vi vil blive mødt af stadig flere spændende udfordringer.
 
Jeg vil hermed overgive beretningen til forsamlingens eventuelle kommentering.
 
Der var ingen kommentarer til beretningen.
 
Ad pkt. 3 Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.
Ordet blev her overgivet til forretningsfører Kent Damm Kristiansen, som efterfølgende gennemgik regnskaberne mm.
 
Regnskaberne havde været fremlagt til afhentning på boligforeningens kontor Skolegade 38 siden den 13. maj 2019.
 
Alle lejemål havde fået tilsendt et stk. afdelingsregnskab samt et regnskab for Hovedforeningen sammen med adgangskortet.
 
Da alle havde haft muligheden for at sætte sig ind i regnskaberne, blev der ikke gået i detaljer med nogle af afdelingerne.
 
Regnskabet for selskabet blev gennemgået i overskrifter.
 
Derefter var der en gennemgang af driften og balancen samt en kort orientering om enkelte budgetposter.
 
Afdelingernes hovedtal blev gennemgået og til sidst var der en konklusion.
 
Følgende fakta blev bl.a. nævnt:
 
Driftsresultatet for hovedforeningen var et underskud på kr.635.436,06
 
Egenkapitalen størrelse er kr. 37.485 pr. lejemålsenhed.
 
Hovedforeningens likviditet pr. 31.12.2019 er kr. 7.343.000.
 
Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed var i 2019 kr. 3.004 pr. lejemålsenhed. I 2020 er bidraget kr. 3.634.
 
I 2019 havde alle 20 afdelinger et overskud på driften, der samlet beløb sig til ca. 901.000 kr.
 
Alle 20 afdelinger har en overskudskonto, som vil blive modregnet i de kommende års budgetter.
 
Alle regnskaber er godkendt uden revisionsforbehold.
 
Dirigenten overgav herefter regnskaberne til forsamlingens godkendelse.
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.
 
Ad pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Dirigenten kunne her meddele, at der ikke var modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Ad pkt. 5 Valg af formand.
På valg: Hanne Wad.
 
Hanne ønskede ikke genvalg.
 
I stedet foreslog bestyrelsen, at bestyrelsesmedlem Jan Kristensen som ny formand.
 
Jan blev valgt uden modkandidat.
 
Ad pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Christian Nielsen, Jan Kristensen og Søren Petersen.
 
Christian og Søren var indstillet på genvalg.
 
Jan kunne ikke vælges, da han nu var valgt som formand.
 
Christina Sørensen ønskede at træde ud af bestyrelsen et år før tid.
 
Som nye kandidater foreslog bestyrelsen Carina Kjærsgaard Hansen og Stine Klitgaard.
 
Christian, Søren, Carina og Stine blev alle valgt uden modkandidat.
 
Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at Stine overtager Christinas plads, og derfor er valgt for et år.
 
Ad pkt. 7 Valg af suppleanter.
På valg: Bente Eggertsen og Nikolaj Arff.
 
De var begge indstillet på genvalg.
 
De blev valgt uden modkandidat i nævnte rækkefølge.
 
Ad pkt. 8 Valg af revisor.
Dirigenten kunne her meddele, at bestyrelsen gerne ville anbefale genvalg af boligforeningens nuværende revisionsfirma ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, Industrivej Nord 9, Birk, 7400 Herning.
 
Der var ikke andre forslag, så boligforeningens nuværende revisionsfirma blev genvalgt.
 
Ad pkt. 9 Eventuelt.
Der var en kommentar beslutningen i vedtægternes §6 stk. 5. Ændringer til vedtægterne skal bringes op som et forslag til generalforsamlingen.
Der var et ønske om at modtage indkaldelse til generalforsamlingen i e-Boks.
Der blev spurgt til den vedtagne beslutning fra 2017, om at der måtte opføres en ny administration. Projektet er stadig på stand by.
Der var et ønske om, at vi i fremtiden bygger mindre boliger, som en pensionist havde råd til at bo i.
 
Dagsordenen var hermed udtømt, hvorpå dirigenten takkede for god ro og orden og herefter overgav ordet til den nye formand Jan Kristensen.
Jan holdt en flot takketale for Hanne, hvor han kom omkring det meste af det, som var sket i de 22 år, heraf 20 år som formand, hun havde siddet i bestyrelsen.
Hanne fulgte op med en tale, hvor han takkede personale, bestyrelse m.fl. for et godt samarbejde i gennem de mange år.
Der blev givet gaver til både Hanne og Christina, som begge trådte ud af bestyrelsen.
Mødet blev herefter lukket.
 
 
____________________        ____________________        ____________________
Jan Kristensen                              Martin Plum Juul                        Kent Damm Kristiansen
Formand                                        Dirigent                                          Forretningsfører/referent